24 ژانویه

فعال سازی SNMP در VMware ESXi 6.7

برای استفاده از snmp در esxi 6.7 امکان فعال سازی آن از طریق Web console با وجود ندارد و در صورتی که از قسمت Services بخواهیم سرویس آن را start کنیم، با ارور مواجه میشویم

برای start کردن این سرویس می بایست ابتدا سرویس ssh را بر روی esxi فعال کنیم و سپس به سرور خود به وسیله ssh وصل شویم و از دستورات زیر برای فعال سازی snmp استفاده کنیم

مرحله اول : نوشتن community مروبطه

esxcli system snmp set –communities [sallehi.ir]

مرحله دوم : فعال سازی سرویس snmp

esxcli system snmp set — enable true

مرحله سوم : تنظیمات فایروال

esxcli network firewall ruleset set –ruleset-id snmp –allowed-all true

esxcli network firewall ruleset set –ruleset-id snmp –enabled true

در صورتی که میخواهید برای افزایش امنیت بیشتر اقدام کنید میتوانید یک network مورد تایید جهت ارسال بسته های snmp برای خود معرفی کنید(با دستور زیر)

esxcli network firewall ruleset set –ruleset-id snmp –allowed-all false

esxcli network firewall ruleset allowedip add –ruleset-id snmp –ip-address 192.168.1.0/24

esxcli network firewall ruleset set –ruleset-id snmp –enabled true

مرحله چهارم : راه اندازی مجدد سرویس snmp

/etc/init.d/snmpd restart

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.